INFORMACE » Všeobecné obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen VSP)

I.Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop-rychle.cz/javos-povleceni-prikryvky (dále též server). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je JAVOS CZ s.r.o., Povodňová 191/7,743 73 Opava, IČ: 26851911, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

II. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami fy JAVOS CZ s.r.o., jejichž součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky, Dopravné a Reklamační řád. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Obchodní podmínky jsou zobrazeny ne webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

III. Vymezení pojmů

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


IV. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Firma JAVOS CZ s.r.o. a jim provozovaný internetový obchod javos.cz se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží, které je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.


V. Místo plnění
V případech kdy je kupujícím spotřebitel, je místem plnění adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V ostatních případech je místem plnění místo, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti.

VI. Objednání zboží, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy
a) Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce.
b) Pro účely kupní smlouvy je závazná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněná na serveru v době odeslání objednávky. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit.
c) Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.
d) Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě.
e) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, zároveň je povinen prokazatelně odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího uvedenou na serveru v sekci kontakty. Zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy) je možné do 14 dnů od data následujícího dne po obdržení zboží. Dopravu vráceného zboží zpět prodávajícímu hradí bez náhrady kupující. Pokud při vrácení zboží zjistí prodávakící, že se zbožím bylo nakládáno jinak než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti je oprávněn ponížit vrácenou částku o tyto náklady, které snížily hodnotu vráceného zboží.
f) Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, kupní smlouva bez dalšího zaniká.
 
VII. Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách javos.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Zvýší-li se cena již potvrzené objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoliv úhrad. Na možnost odstoupení od smlouvy bude kupující v těchto případech předem upozorněn.
Kupní cena je považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní poukázkou).

Informace k atypickým výrobkům.
Veškeré atypické výrobky (označené jako "ATYP") vyrábíme pouze na zakázku. Tyto výrobky nebývají standardně skladem a NELZE je bezdůvodně vrátit zpět jako špatný nebo nevhodný výběr zboží z e-shopu apod.
V případě, že si zákazník objedná atypický produkt může prodávající vyžadovat platbu předem v plné výši nacenění atypického výrobku. Prodávající má právo zadat výrobek do výroby teprve po plném uhrazení ceny. Zákazník je informován o prodloužení dodací lhůty, která může činit až 21 dnů; běžně 14 dnů od data, kdy jsou připsány finanční prostředky za tento výrobek na účet prodávajícího.

VIII. Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1. Dodací lhůta je 48 hodin od potvrzené expedice ze strany dodavatele. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do 14-ti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Zároveň prodávající může nabídnout kupujícímu výrobek jiný, srovnatelný s původním. K takovéto změně objednávky si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího.
2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.
4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu.
5. V případě, že kupující z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne zboží převzít anebo se ve lhůtě do 14 dnů od jeho převzetí rozhodne zboží bezdůvodně vrátit, lze od smlouvy odstoupit a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu v plné výši (včetně poštovného). Toto ustanovení se však nevztahuje na ATYPICKÉ výrobky, které vyrábíme na zakázku. Dále se vrácení peněz nevztahuje na zboží poškozené nebo na zboží vrácené po uvedené lhůtě. Rozbalený nebo poškozený obal nepokládáme za poškození výrobku.
V případě, že kupující požaduje po prodávajícím aby tento opětovně zaslal objednané zboží, zaplatí kupující vždy 200,-Kč za každé opětovné zaslání, prodávající je oprávněn opětovné zaslání odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy.
6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu:
a) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,
b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.
7. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny zboží v plné výši.
8. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která zároveň slouží jako záruční list.
9. Kupující, který není spotřebitelem je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Kupujícímu – spotřebiteli je tento postup také doporučen (i když není jeho povinností), předejde tím však případným komplikacím s reklamací obsahu zásilky.
10. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (blíže článek VI. těchto VSP) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 14-ti dnů od zrušení objednávky  nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.